Emoji

Emoji “kimono”


kimono
Handle kimono
Name kimono
Unicode codepoint(s) KIMONO (U+1F458)
Image image for :kimono:
Unicode browser display 👘
Short code(s) :kimono:
DoCoMo (none)
KDDI F376
SoftBank F9C1