Emoji “koko”


koko
Handle koko
Name koko
Unicode codepoint(s) SQUARED KATAKANA KOKO (U+1F201)
Image image for :koko:
Unicode browser display 🈁
Short code(s) :koko:
DoCoMo (none)
KDDI (none)
SoftBank F7A3