Emoji “no_smoking”


no_smoking
Handle no_smoking
Name no_smoking
Unicode codepoint(s) NO SMOKING SYMBOL (U+1F6AD)
Image image for :no_smoking:
Unicode browser display 🚭
Short code(s) :no_smoking:
DoCoMo F8E1
KDDI F656
SoftBank F7A8