Emoji

Emoji “ophiuchus”


ophiuchus
Handle ophiuchus
Name ophiuchus
Unicode codepoint(s) OPHIUCHUS (U+26CE)
Image image for :ophiuchus:
Unicode browser display
Short code(s) :ophiuchus:
DoCoMo (none)
KDDI F673
SoftBank F7EB