Emoji

Emoji “radio_button”


radio_button
Handle radio_button
Name radio_button
Unicode codepoint(s) RADIO BUTTON (U+1F518)
Image image for :radio_button:
Unicode browser display 🔘
Short code(s) :radio_button:
DoCoMo (none)
KDDI F7DB
SoftBank (none)