Emoji

Emoji “round_pushpin”


round_pushpin
Handle round_pushpin
Name round_pushpin
Unicode codepoint(s) ROUND PUSHPIN (U+1F4CD)
Image image for :round_pushpin:
Unicode browser display 📍
Short code(s) :round_pushpin:
DoCoMo (none)
KDDI F77C
SoftBank (none)