Emoji

Emoji “sweet_potato”


sweet_potato
Handle sweet_potato
Name sweet_potato
Unicode codepoint(s) ROASTED SWEET POTATO (U+1F360)
Image image for :sweet_potato:
Unicode browser display 🍠
Short code(s) :sweet_potato:
DoCoMo (none)
KDDI F3FB
SoftBank (none)