Emoji

Emoji “tanabata_tree”


tanabata_tree
Handle tanabata_tree
Name tanabata_tree
Unicode codepoint(s) TANABATA TREE (U+1F38B)
Image image for :tanabata_tree:
Unicode browser display 🎋
Short code(s) :tanabata_tree:
DoCoMo (none)
KDDI F441
SoftBank (none)