U+10EAE

U+10EAE

previous character next character

U+10EAE is not a valid unicode character.
Encodings
HTML Entity (decimal) 𐺮
HTML Entity (hex) 𐺮
How to type in Microsoft Windows Alt +10EAE
UTF-8 (hex) 0xF0 0x90 0xBA 0xAE (f090baae)
UTF-8 (binary) 11110000:10010000:10111010:10101110
UTF-16 (hex) 0xD803 0xDEAE (d803deae)
UTF-16 (decimal) 55,299 57,006
UTF-32 (hex) 0x00010EAE (10eae)
UTF-32 (decimal) 69,294
C/C++/Java source code "\uD803\uDEAE"
Python source code u"\U00010EAE"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𐺮
string.toLowerCase() 𐺮
Character.UnicodeBlock (none)
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_UNDEFINED [-1]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 0
Character.isDefined() No
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() No
Character.isJavaIdentifierStart() No
Character.isLetter() No
Character.isLetterOrDigit() No
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() No
Character.isUnicodeIdentifierStart() No
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No