Unicode Han Character 'U+20CCC' (U+20CCC)

Unicode Han Character 'U+20CCC' (U+20CCC)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GKX-0193.03
kIRGKangXi 0193.030
kSBGY 422.45
kIRGHanyuDaZidian 10625.070
kRSKangXi 30.7
kIRG_TSource T5-2C59
kHanyuPinyin 10625.070:qià
kHanYu 10625.070
kRSUnicode 30.7
kMandarin qià
kTotalStrokes 10
Encodings
HTML Entity (decimal) 𠳌
HTML Entity (hex) 𠳌
How to type in Microsoft Windows Alt +20CCC
UTF-8 (hex) 0xF0 0xA0 0xB3 0x8C (f0a0b38c)
UTF-8 (binary) 11110000:10100000:10110011:10001100
UTF-16 (hex) 0xD843 0xDCCC (d843dccc)
UTF-16 (decimal) 55,363 56,524
UTF-32 (hex) 0x00020CCC (20ccc)
UTF-32 (decimal) 134,348
C/C++/Java source code "\uD843\uDCCC"
Python source code u"\U00020CCC"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𠳌
string.toLowerCase() 𠳌
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_B
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No