Unicode Han Character 'U+20D2B' (U+20D2B)

Unicode Han Character 'U+20D2B' (U+20D2B)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GKX-0193.20
kIRGKangXi 0193.200
kSBGY 457.14 523.14
kRSKangXi 30.8
kIRG_TSource T4-3078
kRSUnicode 30.8
kIRG_VSource V2-7042
kCihaiT 277.301
kVietnamese thút
kIRGHanyuDaZidian 10639.070
kHanyuPinyin 10639.070:jì,cù,yù,zhù
kHanYu 10639.070
kMandarin
kTotalStrokes 11
Encodings
HTML Entity (decimal) 𠴫
HTML Entity (hex) 𠴫
How to type in Microsoft Windows Alt +20D2B
UTF-8 (hex) 0xF0 0xA0 0xB4 0xAB (f0a0b4ab)
UTF-8 (binary) 11110000:10100000:10110100:10101011
UTF-16 (hex) 0xD843 0xDD2B (d843dd2b)
UTF-16 (decimal) 55,363 56,619
UTF-32 (hex) 0x00020D2B (20d2b)
UTF-32 (decimal) 134,443
C/C++/Java source code "\uD843\uDD2B"
Python source code u"\U00020D2B"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𠴫
string.toLowerCase() 𠴫
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_B
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No