Unicode Han Character 'U+217EA' (U+217EA)

Unicode Han Character 'U+217EA' (U+217EA)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GKX-0268.17
kIRGKangXi 0268.170
kIRGHanyuDaZidian 21072.050
kKPS1 3DAB
kRSKangXi 38.10
kIRG_TSource T5-3E5D
kHanYu 21072.050
kIRG_KPSource KP1-3DAB
kRSUnicode 38.10
kTotalStrokes 13
Encodings
HTML Entity (decimal) 𡟪
HTML Entity (hex) 𡟪
How to type in Microsoft Windows Alt +217EA
UTF-8 (hex) 0xF0 0xA1 0x9F 0xAA (f0a19faa)
UTF-8 (binary) 11110000:10100001:10011111:10101010
UTF-16 (hex) 0xD845 0xDFEA (d845dfea)
UTF-16 (decimal) 55,365 57,322
UTF-32 (hex) 0x000217EA (217ea)
UTF-32 (decimal) 137,194
C/C++/Java source code "\uD845\uDFEA"
Python source code u"\U000217EA"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𡟪
string.toLowerCase() 𡟪
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_B
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No