Unicode Han Character 'U+219BA' (U+219BA)

Unicode Han Character 'U+219BA' (U+219BA)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GHZ-20911.04
kIRGKangXi 0281.191
kIRGHanyuDaZidian 20911.040
kRSKangXi 40.2
kHanYu 20911.040
kRSUnicode 40.2
kTotalStrokes 5
Encodings
HTML Entity (decimal) 𡦺
HTML Entity (hex) 𡦺
How to type in Microsoft Windows Alt +219BA
UTF-8 (hex) 0xF0 0xA1 0xA6 0xBA (f0a1a6ba)
UTF-8 (binary) 11110000:10100001:10100110:10111010
UTF-16 (hex) 0xD846 0xDDBA (d846ddba)
UTF-16 (decimal) 55,366 56,762
UTF-32 (hex) 0x000219BA (219ba)
UTF-32 (decimal) 137,658
C/C++/Java source code "\uD846\uDDBA"
Python source code u"\U000219BA"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𡦺
string.toLowerCase() 𡦺
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_B
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No