Unicode Han Character 'U+2B96E' (U+2B96E)

Unicode Han Character 'U+2B96E' (U+2B96E)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_VSource V4-4227
kRSUnicode 17.17
kTotalStrokes 19
Encodings
HTML Entity (decimal) 𫥮
HTML Entity (hex) 𫥮
How to type in Microsoft Windows Alt +2B96E
UTF-8 (hex) 0xF0 0xAB 0xA5 0xAE (f0aba5ae)
UTF-8 (binary) 11110000:10101011:10100101:10101110
UTF-16 (hex) 0xD86E 0xDD6E (d86edd6e)
UTF-16 (decimal) 55,406 56,686
UTF-32 (hex) 0x0002B96E (2b96e)
UTF-32 (decimal) 178,542
C/C++/Java source code "\uD86E\uDD6E"
Python source code u"\U0002B96E"
More...
Java Data
string.toUpperCase() 𫥮
string.toLowerCase() 𫥮
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_E
Character.charCount() 2
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() Yes
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No