Unicode Han Character '(loan-word from Zhuang) used in place-names in Guangxi for level ground, a plain between mountains' (U+37E4)

Unicode Han Character '(loan-word from Zhuang) used in place-names in Guangxi for level ground, a plain between mountains' (U+37E4)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource G3-392F
kIRGKangXi 0315.151
kCantonese luk6
kCangjie UNME
kIRGHanyuDaZidian 10783.090
kHanyuPinyin 10783.090:lù
kHanYu 10783.090
kRSUnicode 46.8
kXHC1983 0740.060:lù
kMandarin
kTotalStrokes 11
kDefinition (loan-word from Zhuang) used in place-names in Guangxi for level ground, a plain between mountains
Encodings
HTML Entity (decimal) 㟤
HTML Entity (hex) 㟤
How to type in Microsoft Windows Alt +37E4
UTF-8 (hex) 0xE3 0x9F 0xA4 (e39fa4)
UTF-8 (binary) 11100011:10011111:10100100
UTF-16 (hex) 0x37E4 (37e4)
UTF-16 (decimal) 14,308
UTF-32 (hex) 0x000037E4 (37e4)
UTF-32 (decimal) 14,308
C/C++/Java source code "\u37E4"
Python source code u"\u37E4"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS_EXTENSION_A
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No