Unicode Han Character 'U+4EE6' (U+4EE6)

Unicode Han Character 'U+4EE6' (U+4EE6)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GE-214C
kCNS1986 E-2172
kIRGKangXi 0094.051
kCangjie XXXOF
kRSKangXi 9.3
kKangXi 0094.051
kIRG_TSource T3-2172
kRSUnicode 9.3
kMorohashi 00392
kIRGDaiKanwaZiten 00392
kIRGHanyuDaZidian 10114.010
kHanYu 10114.010
kCNS1992 3-2172
kCCCII 21646A
kMandarin chào
kTotalStrokes 5
Encodings
HTML Entity (decimal) 仦
HTML Entity (hex) 仦
How to type in Microsoft Windows Alt +4EE6
UTF-8 (hex) 0xE4 0xBB 0xA6 (e4bba6)
UTF-8 (binary) 11100100:10111011:10100110
UTF-16 (hex) 0x4EE6 (4ee6)
UTF-16 (decimal) 20,198
UTF-32 (hex) 0x00004EE6 (4EE6)
UTF-32 (decimal) 20,198
C/C++/Java source code "\u4EE6"
Python source code u"\u4EE6"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No