Unicode Han Character 'U+59BD' (U+59BD)

Unicode Han Character 'U+59BD' (U+59BD)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GE-265E
kCNS1986 2-2631
kJapaneseOn SHIN
kIRGKangXi 0257.350
kCangjie VLWL
kRSKangXi 38.5
kIRG_HSource HB2-CC50
kIRG_KSource K2-2C24
kKangXi 0257.350
kIRG_TSource T2-2631
kRSUnicode 38.5
kMorohashi 06143
kBigFive CC50
kIRGDaiKanwaZiten 06143
kIRGHanyuDaZidian 21036.070
kFourCornerCode 4540.6
kHanyuPinyin 21036.070:shēn
kHanYu 21036.070
kCNS1992 2-2631
kCCCII 237878
kMandarin shēn
kTotalStrokes 8
Encodings
HTML Entity (decimal) 妽
HTML Entity (hex) 妽
How to type in Microsoft Windows Alt +59BD
UTF-8 (hex) 0xE5 0xA6 0xBD (e5a6bd)
UTF-8 (binary) 11100101:10100110:10111101
UTF-16 (hex) 0x59BD (59bd)
UTF-16 (decimal) 22,973
UTF-32 (hex) 0x000059BD (59bd)
UTF-32 (decimal) 22,973
C/C++/Java source code "\u59BD"
Python source code u"\u59BD"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No