Unicode Han Character 'U+5A5D' (U+5A5D)

Unicode Han Character 'U+5A5D' (U+5A5D)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GE-267C
kCNS1986 2-3461
kJapaneseOn TEN DEN
kIRGKangXi 0265.040
kCangjie VJMO
kRSKangXi 38.8
kIRG_HSource HB2-D4DE
kKangXi 0265.040
kIRG_TSource T2-3461
kRSUnicode 38.8
kMorohashi 06422
kBigFive D4DE
kIRGDaiKanwaZiten 06422
kIRGHanyuDaZidian 21061.130
kFourCornerCode 4348.1
kHanyuPinyin 21061.130:diàn
kHanYu 21061.130
kCNS1992 2-3461
kCCCII 217B30
kMandarin diàn
kTotalStrokes 11
Encodings
HTML Entity (decimal) 婝
HTML Entity (hex) 婝
How to type in Microsoft Windows Alt +5A5D
UTF-8 (hex) 0xE5 0xA9 0x9D (e5a99d)
UTF-8 (binary) 11100101:10101001:10011101
UTF-16 (hex) 0x5A5D (5a5d)
UTF-16 (decimal) 23,133
UTF-32 (hex) 0x00005A5D (5a5d)
UTF-32 (decimal) 23,133
C/C++/Java source code "\u5A5D"
Python source code u"\u5A5D"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No