Unicode Han Character 'U+5ACA' (U+5ACA)

Unicode Han Character 'U+5ACA' (U+5ACA)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource G5-4045
kCNS1986 2-4248
kJapaneseOn SO
kIRGKangXi 0269.040
kCangjie VQMF
kRSKangXi 38.10
kIRG_HSource HB2-DD42
kIRG_KSource K2-2D2A
kKangXi 0269.040
kIRG_TSource T2-4248
kRSUnicode 38.10
kMorohashi 06613
kBigFive DD42
kIRGDaiKanwaZiten 06613
kIRGHanyuDaZidian 21070.080
kFourCornerCode 4549.3
kHanyuPinyin 21070.080:sù
kHanYu 21070.080
kCNS1992 2-4248
kCCCII 217C43
kGB5 3237
kMandarin
kTotalStrokes 13
Encodings
HTML Entity (decimal) 嫊
HTML Entity (hex) 嫊
How to type in Microsoft Windows Alt +5ACA
UTF-8 (hex) 0xE5 0xAB 0x8A (e5ab8a)
UTF-8 (binary) 11100101:10101011:10001010
UTF-16 (hex) 0x5ACA (5aca)
UTF-16 (decimal) 23,242
UTF-32 (hex) 0x00005ACA (5aca)
UTF-32 (decimal) 23,242
C/C++/Java source code "\u5ACA"
Python source code u"\u5ACA"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No