Unicode Han Character 'U+6DAD' (U+6DAD)

Unicode Han Character 'U+6DAD' (U+6DAD)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource G5-5577
kCNS1986 E-366F
kGB8 1460
kIRGKangXi 0627.350
kMainlandTelegraph 3249
kCangjie EBBE
kIRG_KSource K2-4068
kKangXi 0627.350
kIRG_TSource T3-366F
kIRGDaeJaweon 1029.220
kRSUnicode 85.8
kMorohashi 17579
kIRGDaiKanwaZiten 17579
kIRGHanyuDaZidian 31655.010
kHanyuPinyin 31655.010:shòu,tāo
kHanYu 31655.010
kCNS1992 3-366F
kDaeJaweon 1029.220
kXerox 324:153
kCCCII 244C3E
kGB5 5387
kMandarin shòu
kTotalStrokes 11
Encodings
HTML Entity (decimal) 涭
HTML Entity (hex) 涭
How to type in Microsoft Windows Alt +6DAD
UTF-8 (hex) 0xE6 0xB6 0xAD (e6b6ad)
UTF-8 (binary) 11100110:10110110:10101101
UTF-16 (hex) 0x6DAD (6dad)
UTF-16 (decimal) 28,077
UTF-32 (hex) 0x00006DAD (6dad)
UTF-32 (decimal) 28,077
C/C++/Java source code "\u6DAD"
Python source code u"\u6DAD"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No