Unicode Han Character 'U+6E66' (U+6E66)

Unicode Han Character 'U+6E66' (U+6E66)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource G3-5528
kCNS1986 2-3D58
kIRGKangXi 0638.030
kCangjie EAHM
kRSKangXi 85.9
kIRG_HSource HB2-DA54
kIRG_KSource K2-414E
kKangXi 0638.030
kIRG_TSource T2-3D58
kRSUnicode 85.9
kXHC1983 1028.010:shēng
kMorohashi 17860
kBigFive DA54
kIRGDaiKanwaZiten 17860
kIRGHanyuDaZidian 31676.020
kFourCornerCode 3611.4
kHanyuPinyin 31676.020:shēng
kHanYu 31676.020
kCNS1992 2-3D58
kGB3 5308
kCCCII 224B25
kMandarin shēng
kTotalStrokes 12
Encodings
HTML Entity (decimal) 湦
HTML Entity (hex) 湦
How to type in Microsoft Windows Alt +6E66
UTF-8 (hex) 0xE6 0xB9 0xA6 (e6b9a6)
UTF-8 (binary) 11100110:10111001:10100110
UTF-16 (hex) 0x6E66 (6e66)
UTF-16 (decimal) 28,262
UTF-32 (hex) 0x00006E66 (6e66)
UTF-32 (decimal) 28,262
C/C++/Java source code "\u6E66"
Python source code u"\u6E66"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No