Unicode Han Character 'U+6EAC' (U+6EAC)

Unicode Han Character 'U+6EAC' (U+6EAC)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GE-3068
kCNS1986 E-4240
kIRGKangXi 0640.250
kCangjie ETUI
kRSKangXi 85.10
kKangXi 0640.250
kIRG_TSource T3-4240
kRSUnicode 85.10
kMorohashi 17970
kIRGDaiKanwaZiten 17970
kIRGHanyuDaZidian 31707.020
kHanYu 31707.020
kCNS1992 3-4240
kMandarin qiāng
kTotalStrokes 12
Encodings
HTML Entity (decimal) 溬
HTML Entity (hex) 溬
How to type in Microsoft Windows Alt +6EAC
UTF-8 (hex) 0xE6 0xBA 0xAC (e6baac)
UTF-8 (binary) 11100110:10111010:10101100
UTF-16 (hex) 0x6EAC (6eac)
UTF-16 (decimal) 28,332
UTF-32 (hex) 0x00006EAC (6eac)
UTF-32 (decimal) 28,332
C/C++/Java source code "\u6EAC"
Python source code u"\u6EAC"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No