Unicode Han Character 'U+6F7B' (U+6F7B)

Unicode Han Character 'U+6F7B' (U+6F7B)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GE-4023
kCNS1986 2-5169
kIRGKangXi 0651.090
kCangjie EHDE
kRSKangXi 85.12
kIRG_HSource HB2-E661
kIRG_KSource K2-425A
kKangXi 0651.090
kIRG_TSource T2-5169
kRSUnicode 85.12
kMorohashi 18300
kUnihanCore2020 HMT
kBigFive E661
kIRGDaiKanwaZiten 18300
kIRGHanyuDaZidian 31743.030
kFourCornerCode 3212.3
kHanyuPinyin 31743.030:shǔ
kHanYu 31743.030
kCNS1992 2-5169
kCCCII 224D5E
kMandarin shǔ
kTotalStrokes 15
Encodings
HTML Entity (decimal) 潻
HTML Entity (hex) 潻
How to type in Microsoft Windows Alt +6F7B
UTF-8 (hex) 0xE6 0xBD 0xBB (e6bdbb)
UTF-8 (binary) 11100110:10111101:10111011
UTF-16 (hex) 0x6F7B (6f7b)
UTF-16 (decimal) 28,539
UTF-32 (hex) 0x00006F7B (6f7b)
UTF-32 (decimal) 28,539
C/C++/Java source code "\u6F7B"
Python source code u"\u6F7B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No