Unicode Han Character 'U+85CC' (U+85CC)

Unicode Han Character 'U+85CC' (U+85CC)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource G5-6A53
kCNS1986 E-586B
kIRGKangXi 1064.150
kCangjie XTJPI
kRSKangXi 140.14
kKangXi 1064.150
kIRG_TSource T3-586B
kRSUnicode 140.14
kMorohashi 32257
kIRGDaiKanwaZiten 32257
kIRGHanyuDaZidian 53316.120
kHanYu 53316.120
kCNS1992 3-586B
kCCCII 232665
kGB5 7451
kMandarin
kTotalStrokes 17
Encodings
HTML Entity (decimal) 藌
HTML Entity (hex) 藌
How to type in Microsoft Windows Alt +85CC
UTF-8 (hex) 0xE8 0x97 0x8C (e8978c)
UTF-8 (binary) 11101000:10010111:10001100
UTF-16 (hex) 0x85CC (85cc)
UTF-16 (decimal) 34,252
UTF-32 (hex) 0x000085CC (85cc)
UTF-32 (decimal) 34,252
C/C++/Java source code "\u85CC"
Python source code u"\u85CC"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No