Unicode Han Character 'U+671A' (U+671A)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-3646
kRSKangXi 74.7
kHanyuPinyin 32080.010:huāng,máng,wáng,mèng
kCNS1992 3-3646
kCCCII 223A36
kGB5 4175
kMandarin huāng
Encodings
HTML Entity (decimal) 朚
HTML Entity (hex) 朚
How to type in Microsoft Windows Alt +671A
UTF-8 (hex) 0xE6 0x9C 0x9A (e69c9a)
UTF-8 (binary) 11100110:10011100:10011010
UTF-16 (hex) 0x671A (671a)
UTF-16 (decimal) 26,394
UTF-32 (hex) 0x0000671A (671a)
UTF-32 (decimal) 26,394
C/C++/Java source code "\u671A"
Python source code u"\u671A"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No