Unicode Han Character 'U+6B26' (U+6B26)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-2953
kKPS1 4E74
kRSKangXi 76.4
kHanyuPinyin 32136.030:qiān,hān,xiān,qián
kCNS1992 3-2953
kGB3 4618
kCCCII 224376
kMandarin qiān
Encodings
HTML Entity (decimal) 欦
HTML Entity (hex) 欦
How to type in Microsoft Windows Alt +6B26
UTF-8 (hex) 0xE6 0xAC 0xA6 (e6aca6)
UTF-8 (binary) 11100110:10101100:10100110
UTF-16 (hex) 0x6B26 (6b26)
UTF-16 (decimal) 27,430
UTF-32 (hex) 0x00006B26 (6b26)
UTF-32 (decimal) 27,430
C/C++/Java source code "\u6B26"
Python source code u"\u6B26"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No