Font Report

Font Report


Font Name # glyphs Resource URL
Andagii (140) No No
Andale Mono (659) Yes Yes
AnmolUni (214) No No
AnmolUni Bold (215) No No
AnmolUniBani (249) No No
AnmolUniBani Bold (250) No No
AnmolUniBaniHeavy Regular (249) No No
AnmolUniHeavy Regular (214) No No
AR PL ShanHeiSun Uni (18815) No No
Arial (4100) Yes Yes
Arial Black (1026) Yes Yes
Arial Bold (4100) Yes Yes
Arial Bold Italic (2960) Yes Yes
Arial Italic (2960) Yes No
Arial Unicode MS (50377) No Yes
Arimo (2584) No Yes
Arimo Bold (2584) No Yes
Arimo Bold Italic (2584) No Yes
Arimo Italic (2584) No Yes
BabelStone Han (49070) No Yes
Bitstream Vera Sans (268) Yes No
Bitstream Vera Sans Bold (267) Yes No
Bitstream Vera Sans Bold Oblique (267) Yes No
Bitstream Vera Sans Mono (269) Yes No
Bitstream Vera Sans Mono Bold (269) Yes No
Bitstream Vera Sans Mono Bold Oblique (270) Yes No
Bitstream Vera Sans Mono Oblique (269) Yes No
Bitstream Vera Sans Oblique (268) Yes No
Bitstream Vera Serif (268) Yes No
Bitstream Vera Serif Bold (268) Yes No
Braille AOE (104) No No
Calibri (3878) Yes No
Calibri Bold (3878) Yes No
Calibri Bold Italic (3948) Yes No
Calibri Italic (3948) Yes No
Cambria (7320) Yes No
Cambria Bold (3400) Yes No
Cambria Bold Italic (3408) Yes No
Cambria Italic (3408) Yes No
Cambria Math (7320) No No
Candara (1180) Yes No
Candara Bold (1180) Yes No
Candara Bold Italic (1184) Yes No
Candara Italic (1184) Yes No
Cardo (2882) Yes No
Century Schoolbook L Bold (563) No No
Century Schoolbook L Bold Italic (563) No No
Century Schoolbook L Italic (563) No No
Century Schoolbook L Roman (563) No No
Code2000 (63546) Yes No
Code2001 (3135) Yes No
Code2002 (30469) Yes No
Comic Sans MS (1099) Yes Yes
Comic Sans MS Bold (1099) Yes No
Comic Sans MS Bold Italic (1134) No No
Comic Sans MS Italic (1134) No No
Consolas (2735) Yes No
Consolas Bold (2735) Yes No
Consolas Bold Italic (2744) Yes No
Consolas Italic (2744) Yes No
Constantia (1204) Yes No
Constantia Bold (1204) Yes No
Constantia Bold Italic (1208) Yes No
Constantia Italic (1208) Yes No
Corbel (1201) Yes No
Corbel Bold (1201) Yes No
Corbel Bold Italic (1201) Yes No
Corbel Italic (1201) Yes No
Courier New (3562) Yes No
Courier New Bold (3562) Yes No
Courier New Bold Italic (2423) Yes No
Courier New Italic (2426) Yes No
Cousine (2385) No Yes
Cousine Bold (2385) No Yes
Cousine Bold Italic (2385) No Yes
Cousine Italic (2385) No Yes
DejaVu Sans (6108) Yes No
DejaVu Sans Bold (6034) Yes No
DejaVu Sans Bold Oblique (5265) Yes No
DejaVu Sans Condensed (6108) Yes No
DejaVu Sans Condensed Bold (6034) Yes No
DejaVu Sans Condensed Bold Oblique (5265) Yes No
DejaVu Sans Condensed Oblique (5335) Yes No
DejaVu Sans ExtraLight (2006) No No
DejaVu Sans Mono (3310) Yes No
DejaVu Sans Mono Bold (3121) Yes No
DejaVu Sans Mono Bold Oblique (2516) Yes No
DejaVu Sans Mono Oblique (2643) Yes No
DejaVu Sans Oblique (5335) Yes No
DejaVu Serif (3438) Yes No
DejaVu Serif Bold (3360) Yes No
DejaVu Serif Bold Italic (3360) No No
DejaVu Serif Condensed (3438) Yes No
DejaVu Serif Condensed Bold (3360) Yes No
DejaVu Serif Condensed Bold Italic (3360) No No
DejaVu Serif Condensed Italic (3489) No No
DejaVu Serif Italic (3489) No No
DFKai-SB (22134) No No
DFSongStd (35399) No No
Dingbats (203) No No
Divona (156) Yes No
Doulos SIL (3692) No No
Droid Sans (211) Yes No
Droid Sans Bold (211) Yes No
Droid Sans Fallback (43628) No No
Droid Sans Japanese (12585) No No
Droid Sans Mono (898) Yes No
Droid Serif (211) Yes No
Droid Serif Bold (211) Yes No
Droid Serif Bold Italic (212) Yes No
Droid Serif Italic (211) Yes No
Ekushey Durga Normal (1272) No Yes
Ekushey Punarbhaba Normal (1272) No No
Ekushey Saraswatii Normal (1272) No No
Ekushey Sharifa Normal (1272) No No
Ekushey Sumit Normal (1272) No No
Elham (234) No No
Essays 1743 (980) No Yes
Essays 1743 Bold (966) No Yes
Essays 1743 Bold Italic (969) No Yes
Essays 1743 Italic (966) No Yes
EversonMono (9756) No Yes
EversonMono-Bold (9756) No Yes
EversonMono-BoldOblique (9756) No Yes
EversonMono-Oblique (9756) No Yes
Expressway Free (305) No No
Ezra SIL (400) No Yes
Ezra SIL SR (400) No Yes
FreeMono (4177) Yes Yes
FreeMono Bold (2035) Yes Yes
FreeMono Bold Oblique (1796) Yes Yes
FreeMono Oblique (2251) Yes Yes
FreeSans (6272) Yes Yes
FreeSans Bold (2911) Yes Yes
FreeSans Bold Oblique (2403) Yes Yes
FreeSans Oblique (3036) Yes Yes
FreeSerif (10538) Yes Yes
FreeSerif Bold (4777) Yes Yes
FreeSerif Bold Italic (2715) Yes Yes
FreeSerif Italic (3291) Yes Yes
Gentium (1699) Yes No
Gentium Italic (1655) Yes No
GentiumAlt (1699) Yes No
GentiumAlt Italic (1655) Yes No
Georgia (857) Yes No
Georgia Bold (857) Yes No
Georgia Bold Italic (857) Yes No
Georgia Italic (857) Yes No
Harrington (247) No No
Hnias (93) No No
Homa (261) No No
Impact (1019) Yes No
Inconsolata (361) No Yes
Inconsolata Bold (799) No No
Inconsolata Regular (799) No No
Isabella (819) No Yes
Jomolhari (3333) No Yes
JunicodeBold (736) Yes No
JunicodeBoldItalic (589) Yes No
JunicodeItalic (1013) Yes No
JunicodeRegular (2809) Yes No
Kabel Book (148) No Yes
Koodak (260) No No
LastResort (6207) Yes No
LeedsUni (3480) No Yes
Liberation Mono (2392) Yes Yes
Liberation Mono Bold (2392) Yes Yes
Liberation Mono Bold Italic (2394) Yes Yes
Liberation Mono Italic (2394) Yes Yes
Liberation Sans (2587) Yes Yes
Liberation Sans Bold (2587) Yes Yes
Liberation Sans Bold Italic (2589) Yes Yes
Liberation Sans Italic (2589) Yes Yes
Liberation Serif (2576) Yes Yes
Liberation Serif Bold (2576) Yes Yes
Liberation Serif Bold Italic (2579) Yes Yes
Liberation Serif Italic (2584) Yes Yes
Likhan (523) No No
Linux Libertine (2676) Yes No
Linux Libertine Bold (2394) Yes No
Linux Libertine Bold Italic (1713) Yes No
Linux Libertine Italic (2345) Yes No
Lucida Bright (242) No No
Lucida Bright Demibold (392) No No
Lucida Bright Demibold Italic (392) No No
Lucida Bright Italic (392) No No
Lucida Bright Regular (1402) No No
Lucida Calligraphy Italic (243) No No
Lucida Console (666) No No
Lucida Fax Demibold (242) No No
Lucida Fax Demibold Italic (242) No No
Lucida Fax Italic (242) No No
Lucida Fax Regular (242) No No
Lucida Handwriting Italic (243) No No
Lucida Sans Demibold (1666) No No
Lucida Sans Demibold Italic (242) No No
Lucida Sans Demibold Roman (242) No No
Lucida Sans Italic (242) No No
Lucida Sans Regular (2929) No No
Lucida Sans Typewriter Bold (1373) No No
Lucida Sans Typewriter Bold Oblique (242) No No
Lucida Sans Typewriter Oblique (244) No No
Lucida Sans Typewriter Regular (1376) No No
Lucida Sans Unicode (1776) No No
Microsoft Sans Serif (3314) No No
MingLiU (34051) No Yes
MingLiU-ExtB (49246) No No
MingLiU_HKSCS (34051) No No
MingLiU_HKSCS-ExtB (49246) No No
Monotype Corsiva (669) No Yes
MorrisRoman-Black (221) No No
MorrisRomanAlternate-Black (221) No No
Morsealfabetet (60) No No
MPH 2B Damase (2896) No No
Myriad Condensed Web (344) No No
Myriad Condensed Web Italic (344) No No
Myriad Web (344) No No
Myriad Web Bold (344) No No
Myriad Web Italic (344) No No
Nazli (309) No No
Nazli Bold (309) No No
NewMedia (225) No No
NewMedia Bold (218) No No
NewMedia Bold Italic (218) No No
NewMedia Regular Italic (226) No No
Nimbus Mono L Bold (540) No No
Nimbus Mono L Bold Oblique (522) No No
Nimbus Mono L Regular (563) No No
Nimbus Mono L Regular Oblique (533) No No
Nimbus Roman No9 L Medium (563) No No
Nimbus Roman No9 L Medium Italic (535) No No
Nimbus Roman No9 L Regular (563) No No
Nimbus Roman No9 L Regular Italic (535) No No
Nimbus Sans L Bold (563) No No
Nimbus Sans L Bold Condensed (561) No No
Nimbus Sans L Bold Condensed Italic (563) No No
Nimbus Sans L Bold Italic (563) No No
Nimbus Sans L Regular (563) No No
Nimbus Sans L Regular Condensed (563) No No
Nimbus Sans L Regular Condensed Italic (563) No No
Nimbus Sans L Regular Italic (563) No No
Onuava (165) Yes No
Palatino Linotype (1328) No Yes
Palatino Linotype Bold (1328) No No
Palatino Linotype Bold Italic (1328) No No
Palatino Linotype Italic (1328) No No
Papyrus LET Plain:1.0 (227) No No
Peake (83) No Yes
Peake Bold (83) No Yes
Peake Doubled (85) No Yes
Peake-Shadow (83) No No
Peake-Squat (83) No Yes
Peake-Squat Bold (83) No Yes
Penuturesu (125) No No
PMingLiU (34051) No Yes
PMingLiU-ExtB (49246) No No
PragmataPro (6337) No Yes
PragmataPro-Bold (3581) No Yes
PragmataPro-BoldItalic (3570) No Yes
PragmataPro-Italic (3579) No Yes
PragmataProMono (5851) No No
PragmataProMono-Bold (2762) No No
PragmataProMono-BoldItalic (2742) No No
PragmataProMono-Italic (2734) No No
Quivira (10111) No Yes
Reader Sans Roman (1291) No No
Remington Reseskrivmaskin (225) No No
Remington Reseskrivmaskin Bold (219) No No
Roboto (1294) No No
Roboto Black (1294) No Yes
Roboto Black Italic (1294) No Yes
Roboto Bold (1294) No Yes
Roboto Bold Italic (1294) No Yes
Roboto Condensed (1294) No No
Roboto Condensed Bold (1294) No Yes
Roboto Condensed Bold Italic (1294) No Yes
Roboto Condensed Italic (1294) No Yes
Roboto Condensed Light (1294) No Yes
Roboto Condensed Light Italic (1294) No Yes
Roboto Italic (1294) No Yes
Roboto Light (1294) No Yes
Roboto Light Italic (1294) No Yes
Roboto Medium (1294) No Yes
Roboto Medium Italic (1294) No Yes
Roboto Thin (1294) No Yes
Roboto Thin Italic (1294) No Yes
Roya (260) No No
Roya Bold (259) No No
Rupakara (420) No Yes
Rupakara-Bold (420) No No
Rupakara-BoldOblique (420) No No
Rupakara-Oblique (420) No No
Rupali (603) No No
Saab (198) No No
Samyak_Multilingual (1147) No No
Scheherazade (1197) No No
Segoe UI (5008) No No
Segoe UI Bold (4934) No No
Segoe UI Emoji (2344) No No
Segoe UI Italic (3077) No No
Segoe UI Light (4946) No No
Segoe UI Symbol (7218) No No
SF Diego Sans (199) No No
SF Diego Sans Condensed (199) No No
SF Diego Sans Condensed Oblique (199) No No
SF Diego Sans Oblique (199) No No
SF Diego Sans Outline (199) No No
SF Diego Sans Outline Oblique (199) No No
SF Diego Sans Shaded (199) No No
SF Diego Sans Shaded Oblique (199) No No
Sirona (182) Yes No
SolaimanLipi (581) No No
Source Code Pro (1585) No Yes
Source Code Pro Black (1585) No Yes
Source Code Pro Black Italic (1288) No No
Source Code Pro Bold (1585) No Yes
Source Code Pro Bold Italic (1288) No No
Source Code Pro ExtraLight (1585) No Yes
Source Code Pro ExtraLight Italic (1288) No No
Source Code Pro Italic (1288) No No
Source Code Pro Light (1585) No Yes
Source Code Pro Light Italic (1288) No No
Source Code Pro Medium (1585) No Yes
Source Code Pro Medium Italic (1288) No No
Source Code Pro Semibold (1585) No Yes
Source Code Pro Semibold Italic (1288) No No
Source Sans Pro (1942) No Yes
Source Sans Pro Black (1942) No Yes
Source Sans Pro Black Italic (857) No Yes
Source Sans Pro Bold (1942) No Yes
Source Sans Pro Bold Italic (857) No Yes
Source Sans Pro ExtraLight (1942) No Yes
Source Sans Pro ExtraLight Italic (857) No Yes
Source Sans Pro Italic (857) No Yes
Source Sans Pro Light (1942) No Yes
Source Sans Pro Light Italic (857) No Yes
Source Sans Pro Semibold (1942) No Yes
Source Sans Pro Semibold Italic (857) No Yes
Source Serif Pro (1431) No No
Source Serif Pro Black (1431) No No
Source Serif Pro Bold (1431) No No
Source Serif Pro ExtraLight (1431) No No
Source Serif Pro Light (1431) No No
Source Serif Pro Semibold (1431) No No
Standard Symbols L (190) No No
STIX Two Math (5250) No No
STIX Two Text (2183) No No
STIX Two Text Bold (2183) No No
STIX Two Text Bold Italic (2194) No No
STIX Two Text Italic (2194) No No
Sylfaen (820) No Yes
Symbol (192) No Yes
Symbola (10378) No Yes
Tahoma (3693) Yes No
Tahoma Bold (3693) Yes No
Tahoma Bold Italic (956) Yes No
Tahoma Italic (956) Yes No
Talos (164) Yes No
Terafik (311) No No
Terafik Bold (311) No No
Times New Roman (4098) Yes No
Times New Roman Bold (4098) Yes No
Times New Roman Bold Italic (3064) Yes No
Times New Roman Italic (3064) Yes No
Tinos (2573) No Yes
Tinos Bold (2573) No Yes
Tinos Bold Italic (2573) No Yes
Tinos Italic (2573) No Yes
Titr Bold (259) No No
Trebuchet MS (1078) Yes No
Trebuchet MS Bold (1078) Yes No
Trebuchet MS Bold Italic (1067) Yes No
Trebuchet MS Italic (1067) Yes No
Unicode BMP Fallback SIL (59751) No No
Unifont (57089) No No
Unifont CSUR (5492) No No
Unifont Upper (8914) No No
URW Bookman L Demi Bold (519) No No
URW Bookman L Demi Bold Italic (512) No No
URW Bookman L Light (545) No No
URW Bookman L Light Italic (519) No No
URW Chancery L Medium Italic (503) No No
URW Gothic L Book (563) No No
URW Gothic L Book Oblique (563) No No
URW Gothic L Demi (563) No No
URW Gothic L Demi Oblique (563) No No
URW Palladio L Bold (523) No No
URW Palladio L Bold Italic (523) No No
URW Palladio L Italic (522) No No
URW Palladio L Roman (525) No No
Verdana (1391) Yes No
Verdana Bold (1391) Yes No
Verdana Bold Italic (1391) Yes No
Verdana Italic (1391) Yes No
Viner Hand ITC (250) No No
Vivaldi Italic (269) No No
Vladimir Script (249) No No
Webdings (227) Yes No
WenQuanYi Zen Hei (37674) No No
Willow (240) No No
Wingdings (226) No No
Y.OzFont (18402) No No
Y.OzFontA (18402) No No
Y.OzFontAP (18402) No No
Y.OzFontN (18402) No No
Y.OzFontNP (18402) No No
Y.OzFontP (18402) No No
Zapf Chancery Bold BT (261) No No
Zapf Chancery Demi BT (261) No No
Zapf Chancery Medium BT (261) No No
Zapf Chancery Medium Italic BT (261) No No

Count: 411